Podstawa programowa

09/10


Cele edukacyjne

1. Nauczanie przysposobienia obronnego winno służyć przygotowaniu uczniów do indywidualnego ratownictwa przedmedycznego w nagłych stanach zagrożenia życia i wypadkach, samopomocy, udzielania poszkodowanym niezbędnej i możliwej w danych warunkach pomocy, ukształtowaniu postaw ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, gotowości udzielania pomocy współobywatelom.

2. Treści nauczania przedmiotu "Przysposobienie obronne" muszą być wolne od wszelkich form propagandy wojennej.


Zadania szkoły

1. Przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych i militarnych; uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych realizowanych przez organy administracji państwowej, samorządu terytorialnego i organizacje społeczne.

2. Prowadzenie zajęć w małych grupach umożliwiających praktyczne ćwiczenie pożądanych umiejętności. W nauczaniu przedmiotu należy uwzględnić specyfikę miejsca, rejonu zamieszkania.


Treści

1. Zagrożenia ludności czasu pokoju i okresu wojny
- zagrożenia w czasie pokoju i zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia;
- zagrożenia czasu wojny i zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia;
- regionalne zagrożenia ekologiczne.

2. Podstawowe zadania Obrony Cywilnej w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej
- obowiązki obywateli w zakresie obronności kraju;
- ogólne wiadomości o ochronie ludności;
- cel, zadania i organizacja OC.

3. Wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa humanitarnego
- ochrona rannych i chorych;
- ochrona ludności cywilnej podczas wojny;
- ochrona ofiar konfliktów zbrojnych nie mających charakteru międzynarodowego;
- ochrona dóbr kultury;
- międzynarodowa pomoc humanitarna.

4. Ochrona ludności w ramach powszechnej samoobrony
- indywidualne i zbiorowe środki ochrony przed skażeniami;
- przeznaczenie oraz wykorzystanie przyrządów rozpoznania skażeń promieniotwórczych i chemicznych;
- ochrona żywności, wody, pasz i zwierząt gospodarskich przed skażeniami i zakażeniami;
- prowadzenie zabiegów sanitarnych i specjalnych;
- udzielanie pomocy poszkodowanym;
- sposoby alarmowania ludności;
- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;
- posługiwanie się środkami do zwalczania pożarów;
- ratowanie ludzi i dóbr z rejonu pożaru;
- ochrona ludności przed katastrofalnymi zatopieniami i powodziami.

5. Ratownictwo i pomoc medyczna
- rozpoznanie stanów zagrożenia życia i zdrowia;
- postępowanie w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
- udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym;
- posługiwanie się apteczką pierwszej pomocy i środkami podręcznymi;
- sposoby ewakuacji poszkodowanych;
- ratownictwo w wypadkach komunikacyjnych: bezpieczeństwo ofiar i udzielających pomocy, organizowanie pomocy, doraźne zabezpieczenie pojazdów przed zapaleniem, ewakuowanie ofiar wypadków z pojazdów;
- alarmowanie o zagrożeniu i wzywanie pomocy zawodowej;
- opieka nad poszkodowanymi.

6. Terenoznawstwo
- orientacja w terenie;
- czytanie map i planów;
- określanie miejsca zdarzenia.


Osiągnięcia

W wyniku realizacji treści programowych uczeń powinien posiąść podstawowe wiadomości ogólne na temat:
- zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego, jakie niosą ze sobą wypadki, katastrofy, awarie oraz środki masowego rażenia;
- psychologicznych i społecznych problemów w sytuacji zagrożeń, klęsk, katastrof, groźnych awarii i wojny;
- zasad prowadzenia akcji ratunkowej w przypadkach nagłych stanów zagrożenia życia i wypadków;
- zagrożeń okresu pokoju i wojny;
- form spełniania powinności obywatelskiej na rzecz obronności państwa;
- zasad i sposobów powszechnej samoobrony ludności;
- międzynarodowych uregulowań prawnych dotyczących ochrony ludności i dóbr kultury w czasie pokoju i wojny;

oraz umiejętności:
- rozpoznawania bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego;
- ratownictwa w nagłych stanach zagrożenia życia i wypadkach;
- samopomocy i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym;
- posługiwania się improwizowanymi i etatowymi środkami, sprzętem ratowniczym oraz środkami zastępczymi;
- posługiwania się podręcznymi środkami przeciwpożarowymi;
- organizowania pomocy;
- alarmowania o zagrożeniu i wzywania pomocy zawodowej;
- zachowania się podczas ewakuacji z terenu zagrożonego;
- posługiwania się wybranymi przyrządami rozpoznania skażeń;
- posługiwania się środkami ochrony przed skażeniami.

Kontakt

Tel: +48 32 2411 712

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 36
41-500 Chorzów
www.slowacki.edu.pl
edb.slowak@gmail.com
mapa