Przedmiotowy system oceniania

:)


Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów.

1. Cele edukacyjne:

1. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnego i skutecznego działania i współdziałania w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia, życia, mienia i środowiska.
2. Przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym i społecznym.
3. Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia człowieka.
4. Kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich oraz przygotowanie młodzieży do świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z obronnością kraju.
5. Rozwijanie umiejętności komunikowania się, pracy w grupie.
6. Kształcenie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1. Odpowiedź ustna – kilka razy w semestrze, obejmuje znajomość materiału z pięciu ostatnich lekcji; w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu. Odpowiedź oceniana jest pod względem rzeczowości, prezentowania wypowiedzi i posługiwania się językiem przedmiotu, stosowania odpowiedniej argumentacji podczas dyskusji. Wskazane jest, aby odpowiedź ucznia była połączona z wykonywaniem innych czynności, np. analizą materiałów źródłowych (rysunków, schematów, wykresów, diagramów, itp.).
2. Kartkówka – obejmuje materiał z pięciu ostatnich lekcji i nie wymaga wcześniejszego zapowiadania.
3. Sprawdzian – odpowiedź pisemna z określonej wcześnie partii materiału lub działu, zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Ocena pracy wykonanej przez ucznia.
5. Udział w zawodach.
6. Aktywność na lekcji.
7. Prace dodatkowe – schematy, plansze, wykresy, rysunki, krzyżówki, diagramy.

W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

100% - 95% - ocena bardzo dobra
94% - 75% - ocena dobra
74% - 51% - ocena dostateczna
50% - 30% - ocena dopuszczająca
29% - 0% - ocena niedostateczna

3. Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej:

1. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie trzech tygodni.
2. Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w formie i terminie ustalonym z nauczycielem.
3. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze sprawdzianu wpisuje się ocenę poprawioną, liczy się tylko ocena lepsza.
4. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub w nim nie uczestniczył, ma obowiązek zdać materiał w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
5. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w pierwszym terminie ani w terminie dodatkowym , to uzyskuje on ocenę niedostateczną.
6. Oceny z kartkówek, nie podlegają poprawie.
7. Uczen ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji jeżeli tego faktu nie zgłosi na początku lekcji może otrzymać ocene niedostateczną(przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiane jest: nieprzygotowaniedo kartkowki, brak pracy, brak ćwiczeń).
8. Ocena semestralna i na koniec roku szkolnegon jest srednią arytmetyczna obliczaną wedlug schematu
- ocena ze sprawdzianu *4 – jako jedna ocena
- ocena z kartkowki *2 - jako jedna ocena
- ocena pracy ucznia, aktywnosci na lekcji, z zadan dodatkowych*1 - jako jedna ocena

4. Sposoby informowania uczniów

Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z Przedmiotowym Systemem Oceniania.
Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane wszystkim uczniom.
Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
Sprawdziany są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.

5. Sposoby informowania rodziców

O ocenach cząstkowych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen.
Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia (i za jego pośrednictwem rodziców) o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej.

6. Kryteria dla danej oceny:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- Częściowo rozumieć polecenia i instrukcje;
- Zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtwarzać;
- Poprawnie rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, urządzenia itp.;
- Wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia;
- Współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych;
- Ze sprawdzianów testowych otrzymywać 40-49% punktów możliwych do uzyskania;

Na ocenę dostateczną uczeń powinien:

- Rozumieć polecenia i instrukcje;
- Zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentować;
- Rozumieć omawiane zagadnienia;
- Dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk;
- Znać podstawowe procedury zachowań i regulaminy oraz umieć je samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zastosować;
- Samodzielnie i poprawnie wykonywać proste ćwiczenia i zadania praktyczne;
- Samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce;
- Aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych;
- Ze sprawdzianów testowych otrzymać 50-65% punktów możliwych do uzyskania;

Na ocenę dobrą uczeń powinien:

- Rozumieć polecenia i instrukcje;
- Znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób logiczny i spójny ją prezentować;
- Rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym;
- Uogólniać i formułować wnioski;
- Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
- Poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia praktyczne i inne zadania;
- Samodzielnie i poprawnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce;
- Wykazywać zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką;
- Ze sprawdzianów testowych otrzymać 66-80% punktów możliwych do uzyskania;

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę dobrą i ponadto:

- Mieć bogate wiadomości na poziomie treści dopełniających;
- Umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować;
- Właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać problemy;
- Kierować pracą zespołu rówieśników;
- Ze sprawdzianów testowych otrzymać 81-90% punktów możliwych do uzyskania;
- Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki na poziomie szkolnym

Na ocenę celującą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

- Wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową;
- Ze sprawdzianów testowych otrzymać ponad 90% punktów możliwych do uzyskania;
- Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki, godnie reprezentując szkołę;
- Podejmować się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole), znacznie wykraczających poza podstawę programową.

Kontakt

Tel: +48 32 2411 712

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 36
41-500 Chorzów
www.slowacki.edu.pl
edb.slowak@gmail.com
mapa